Теперішній неозначений час (the present indefinite tense)

Теперішній неозначений час (the present indefinite tense)

Present Indefinite – одна з часових форм дієслова, що вживається для вираження дії, яка відбувається в тепе­рішньому   часі.

Теперішній час передбачає не лише момент мовлення, а й більш тривалий проміжок часу, що включає момент мовлення.

Дія, що відбувається в момент мовлення, порівняно рідко позначається формою Present Indefinite. Для вираження такої дії в англійській мові є інша форма теперішнього часу.

Стверджувальна форма дієслова в Present Indefinite в усіх особах однини й множини, крім третьої особи однини, збігається з інфінітивом (неозначеною формою дієслова) без частки to:

I work.                                            Я працюю.

We work.                                       Ми працюємо.

You work.                                      Ви працюєте. (Ти працюєш.)

They work.                                    Вони працюють.

У третій особі однини в Present Indefinite до інфініти­ва (без частки to) додається закінчення -s або -es:

to run бігати – he runs

to help допомагати – he helps

to teach навчати – he teaches

Більшість дієслів у третій особі однини мають закінчення -s. Закінчення -es додається у таких випадках:

а) якщо основа дієслова закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -х:

to dress одягатися – dresses to wash умиватися – washes to teach навчати – teaches to watch спостерігати – watches to mix змішувати – mixes

б) якщо основа дієслова закінчується на -у з попередньою приголосною, при цьому перед -es буква у змінюється на і:

to study вивчати – studies to cry кричати – cries

Але: Якщо перед у стоїть голосна, то до дієслова додається ли­ше закінчення -в:

to play грати – plays     to stay залишатися – stays

в) якщо основа дієслова закінчується на -о:

to go іти – goes to do робити – does

Закінчення третьої особи однини в Present Indefinite вимовляється:

[s] – після глухих приголосних звуків, крім [s, ∫, t∫];

Не works.                                       Він працює.

She writes.                                     Вона пише.

It helps.                                          Це допомагає.

[z] – після дзвінких приголосних, крім [z, Ʒ , dƷ ], і після голосних:

She reads [ri:dz].                          Вона читає.

Не sees [si:z].                                Він бачить.

The bird sings [siŋz].                  Пташка співає.

[iz] – після свистячих і шиплячих звуків [s, z, ∫, Ʒ, t∫, dƷ] які звуться сибілянтами:

Не dresses.                                    Він одягається.

She washes.                                   Вона вмивається.

The sun rises.                                Сонце сходить.

The weather changes.                  Погода змінюється.

Питальна форма Present Indefinite утворюється з допоміжного дієслова to do в Present Indefinite та інфінітива основного дієслова без частки to. Допоміжне дієслово ставить­ся перед підметом:

Do I work?                                           Do we work?

Does he work?                                    Do you work?

Does she work?                                   Do they work?

Does it work?

Do you live here in the city?             Ви живете тут у місті?

What does she say?                            Що вона каже?

Якщо підмет має одне або кілька означень, що стоять перед ним, допоміжне дієслово в питальній формі ставиться перед усією групою підмета (підметом з означеннями):

Does your younger sister go to school?                Твоя молодша сестра ходить до школи?

Питальні речення, в яких питальне слово виконує роль підмета або означення до підмета, мають будову розповідного речення. Допоміжне дієслово to do у цьому разі не вживається:

Who goes there?                                        Хто йде туди?

Whose brother goes there?                     Чий брат іде туди?

Заперечна форма Present Indefinite утворюється з до­поміжного дієслова to do в Present Indefinite, заперечної част­ки not та інфінітива основного дієслова без частки to:

I do not work.

He (she it) does not work.

We (you) do not work.

В усному мовленні замість do not і does not звичайно вживаються скорочені форми don’t і doesn’t:

I don’t understand you.                                      Я вас не розумію.

Не doesn’t recognize me.                                   Він не впізнає мене.

У питально-заперечній формі частка not ставиться після підмета:

Do you not know him?                                      Хіба ви не знаєте його?

Звичайно у питально-заперечних реченнях вживаються скорочені форми don’t і doesn’t, які ставляться перед під­метом:

Don’t you know any news?                               Ви не знаєте ніяких новин?

Doesn’t your son go to school?                        Хіба ваш син не ходить до школи?

Why don’t you go?                                             Чому ви не йдете?

Допоміжне дієслово to do у стверджувальній формі Present Indefinite вживається також для підсилення висловлюваної думки. У цьому разі воно стоїть між підме­том та інфінітивом основного дієслова без частки to:

I do know that.                                                    Я дійсно знаю це.

Не does work there.                                           Він таки працює там.

English section:

The affirmative form of the Present Indefinite coincides with the form of the infinitive without the particle to. The only exception is the third person singular in which the ending -e or -es is added to the infinitive.

In spelling most verbs have the ending -s in the third person singular. The ending -es is added in the following cases:

a) if the infinitive ends in -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x;

b) if the infinitive ends in -y preceded by a consonant; in this case у changes into і before -es;

c) in the verbs to go and to do. The ending -s (-es) is pronounced:

[s] – after voiceless consonants except [s, ∫, t∫]

[z] – after voiced consonants except [z, Ʒ , dƷ ] as well as after vowels;

[iz] – after the sounds [s, z, ∫, Ʒ, t∫, dƷ]  which are called sibilants.

The interrogative form of the Present Indefinite is formed by means of the auxiliary verb to do in the Present Indefinite and the infinitive of the main verb without the partic­le to.

The negative form of the Present Indefinite is formed by means of the auxiliary verb to do in the Present Indefinite, the negative particle not and the infinitive of the main verb without the particle to.

In colloquial speech the shortened forms don’t and doesn’t are mostly used instead of do not and does not.

The shortened forms are mostly used in negative-interrogative sentences.

The auxiliary verb to do is also used in the affirmative form of the Present Indefinite to make the meaning of the main verb more emphatic. In this case the verb to do is placed between the subject of the sentence and the infinitive of the main verb.